Regulamin

Regulamin funkcjonowania Akceleratora Kultury w Kaliszu

Regulamin funkcjonowania Akceleratora Kultury w Kaliszu

§1

Regulamin funkcjonowania Akceleratora Kultury w Kaliszu, zwany dalej „Regulaminem” określa jego cele, zadania i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, zwanymi dalej „Organizacjami pozarządowymi”, działającymi na terenie miasta Kalisza.

§2

 • Akcelerator Kultury (zwany dalej: Akcelerator) mieści się przy Nowy Świat 2A w Kaliszu.
 • Akcelerator działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego Górnośląska 66A w Kaliszu, zwanego dalej OKP.
 • Nadzór nad działalnością Akceleratora sprawuje Dyrektor

§3

 • Do celów Akceleratora należy:
 • profesjonalizacja Organizacji pozarządowych,
 • wsparcie techniczne, merytoryczne i informacyjne Organizacji pozarządowych,
 • aktywizacja mieszkańców i liderów, chcących działać wspólnie i na rzecz społeczności lokalnych,
 • inspirowanie i wspieranie powstawania nowych Organizacji pozarządowych oraz zawiązywania się grup nieformalnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających współpracy mieszkańców, Organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz jednostek organizacyjnych miasta,
 • integrowanie sektora organizacji pozarządowych,
 • stwarzanie możliwości wspólnej wizerunkowo wizytówki dla Organizacji pozarządowych,
 • promowanie idei wolontariatu oraz działalności społecznej,
 • inspirowanie i stwarzanie warunków do podejmowania innowacyjnych działań przez Organizacje pozarządowe.
 • Swoje cele Akcelerator realizuje przede wszystkim poprzez:
 • udostępnianie na podstawie odrębnej umowy użyczenia pomieszczeń i sprzętu dla potrzeb Organizacji pozarządowych, na cel prowadzenia przez nie działań statutowych,
 • współpracę z Organizacjami pozarządowymi w zakresie rodzaju i tematyki podejmowanych przez Akcelerator działań, w tym szkoleń, warsztatów i porad,
 • inspirowanie i inicjowanie współpracy pomiędzy Organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw lokalnych,
 • promowanie lokalnych Organizacji pozarządowych i realizowanych przez nie działań,
 • udzielanie pomocy mieszkańcom, grupom nieformalnym i Organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji inicjatyw lokalnych,
 • organizowanie i uczestnictwo pracowników Akceleratora w wizytach studyjnych,
 • organizowanie i uczestnictwo pracowników Akceleratora w szkoleniach z zakresu prowadzonej przez Akcelerator działalności,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji celów

§4

 • Pomieszczenia Akceleratora udostępniane są Organizacjom pozarządowym nieodpłatnie

w godzinach pracy Akceleratora. Pomieszczenia Akceleratora poza godzinami pracy Akceleratora są udostępniane Organizacjom pozarządowym w miarę możliwości, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 • W przypadku, gdy udostępnienie pomieszczeń nie jest możliwe w terminie zgłaszanym

w formularzu użyczenia, proponowany jest inny termin. Harmonogram dostępności pomieszczeń Akceleratora jest prowadzony przez Akcelerator oraz ogłaszany publicznie w dostępnych kanałach informacyjnych Akceleratora.

 • Organizacje pozarządowe mogą w następujący sposób korzystać z pomieszczeń Akceleratora:
 • prowadząc zamknięte szkolenia i spotkania wewnętrzne,

 

 • organizując otwarte szkolenia i spotkania, skierowane do innych Organizacji pozarządowych, mieszkańców, grup nieformalnych, instytucji oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza,
 • korzystać ze sprzętu multimedialnego,
 • upowszechniać materiały informacyjne dotyczące własnej działalności,
 • posiadać dostęp do szafek
 • Zastrzega się sobie prawo odmowy udostępnienia zasobów Akceleratora w szczególności:
 • Organizacjom pozarządowym, chcącym realizować działania, które mogą dyskryminować jakiekolwiek osoby lub grupy osób ze względu na jakiekolwiek różnice,
 • Organizacjom prowadzącym działalność polityczną,
 • Organizacjom, pobierającym opłaty za uczestnictwo w organizowanym w przestrzeni Akceleratora wydarzeniu,
 • z powodów, które naruszają zasady współżycia społecznego.
 • Organizacje pozarządowe mogą użytkować pomieszczenia jednorazowo lub systematycznie po uprzednim wypełnieniu formularza użyczenia i zawarciu stosownego porozumienia lub umowy użyczenia.
 • Działania podejmowane przez Organizacje pozarządowe muszą być zgodne z zadeklarowanymi w formularzu użyczenia, a wszelkie zmiany należy zgłaszać pracownikom
 • Organizacje pozarządowe zobowiązane są korzystać z pomieszczeń i sprzętu Akceleratora w sposób

niepowodujący jego uszkodzenia. Odpowiedzialność za ewentualne szkody, wynikające

z nieprawidłowego korzystania z pomieszczeń i sprzętu, ponosi Organizacja pozarządowa, korzystająca z zasobów Akceleratora.

 • Organizacje pozarządowe korzystające z Akceleratora nie mogą odstępować użyczonego pomieszczenia i sprzętu osobom

§ 5

 • Osoby przebywające na terenie Akceleratora zobowiązane są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, dostępnych u pracowników Akceleratora oraz zachowania porządku i czystości.
 • W Akceleratorze obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów oraz używania substancji Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym i będącym

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych.

 • Nieprzestrzeganie zakazu, o którym mowa w 1 i 2, spowoduje negatywne rozpatrzenie

kolejnych zapotrzebowań na korzystanie z pomieszczeń Akceleratora przez okres 6 miesięcy od daty spotkania, w czasie którego stwierdzono naruszenie obowiązującej zasady.

 • W razie zaistnienia podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Akceleratora, Organizacje pozarządowe zobowiązane są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników Akceleratora.5. Pomieszczenia Akceleratora mogą być monitorowane. Obszar monitorowany jest oznaczony

w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery. Monitoring ma charakter wyłącznie prewencyjny i mający zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Akceleratora i mienia tam się znajdującego.

§6

 • Korzystając z przestrzeni Akceleratora, Organizacje pozarządowe jednocześnie potwierdzają, że akceptują niniejszy
 • Rozstrzyganie wszystkich kwestii, które nie są uregulowane Regulaminem należy do kompetencji Prezydenta Miasta Kalisza.
 • W sytuacjach budzących wątpliwość Prezydent może zasięgnąć opinii Kaliskiej Rady Działalności Pożytku

Kontakt do nas

Akcelerator
Kultury

ul. Nowy Świat 2A
62-800 Kalisz

tel. 62 751 90 99
tel. 735 021 616
biuro@akceleratorkultury.pl

OKP Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego

ul. Górnośląska 66A
62-800 Kalisz

tel. 62 766 43 40
tel. kom. 516 424 942
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

Jakub Matuszewski
Specjalista ds. działalności technicznej
technik@wiezacisnien.kalisz.pl


Wioletta Michalak
Specjalista ds. organizacji i koordynacji wydarzeń
koordynator@akceleratorkultury.pl


Julia Kurasz
Specjalista ds. grafiki
grafik@akceleratorkultury.pl

Piotr Bigora
Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu:

tel. 694 819 627
dyrektor@wiezacisnien.kalisz.pl

Akcelerator
Kultury

ul. Nowy Świat 2A
62-800 Kalisz

tel. 62 751 90 99
tel. 735 021 616
biuro@akceleratorkultury.pl

www.akceleratorkultury.pl

    

OKP Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego

ul. Górnośląska 66A
62-800 Kalisz

tel. 62 766 43 40
tel. kom. 516 42 49 42
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl

www.wiezacisnien.kalisz.pl

         

Jakub Matuszewski
Specjalista ds. działalności technicznej
technik@wiezacisnien.kalisz.pl


Wioletta Michalak
Specjalista ds. organizacji i koordynacji wydarzeń
koordynator@akceleratorkultury.pl


Julia Kurasz
Specjalista ds. grafiki
grafik@akceleratorkultury.pl

Piotr Bigora
Dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu:

tel. 694 819 627
dyrektor@wiezacisnien.kalisz.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt: aleksandra@eduodo.pl
lub iod@eduodo.pl